Papír IIPrůmyslová výroba papíru - jako surovina slouží panenská nebo recyklovaná vlákna, případně směs obou. Technologie výroby papíru se skládá z těchto částí.


Vlastnosti papíru

1. Všeobecné vlastnosti

 • směr výroby
  • podélný = směr rovnoběžný a ohybem papíru na sítu papírenského stroje
  • příčný = směr kolmo na směr výroby papíru
  • úzká dráha (SB) = vlákna probíhají souběžně s delší stranou
  • široká dráha (BB) = vlákna probíhají s kratší stranou
 • sítová a lícová strana
  • sítová = hlubší povrch, chybí určitý podíl jemných vláken -> byla při výrobě v kontrastu se sítem
  • lícová = protilehlá
 • plošná hmotnost
  • podíl hmotnosti materiálu a plochy (g/m^3)
  • papír 150 g/m^2, kartón 150 - 250 g/m^2, lepenka nad 250 g/m^2
 • tloušťka
  • kolmá vzdálenost mezi protilehlými povrchy (milimetry, mikrometry)
 • objemová hmotnost
  • podíl hmotnosti materiálu a celkového objemu, který zaujímá (kg/dm^3)
  • průměrná OH grafického papíru 11 gram/dm^3
  • vypočte se z plošné hmotnosti a tloušťky OH = PH/t (tloušťka)
 • volumen
  • převrácená hodnota objemové hmotnosti (dm^3/kg) V=t(m)/PH (km/m^3)
  • podíl celkového objemu ku hmotnosti materiálu
 • nečistoty
 • vláknové složení
  • bezdřevé papíry - stopy dřevoviny
  • středně jemné papíry - 50% dřevoviny
  • dřevité papíry - více než 65% dřevoviny

2. Fyzikální vlastnosti

 • vlhkost
  • celulóza = přijimá vlhkost z okolí
  • stanoveny = vysoušením - stanoví se obsah vlhkosti ze vozrku z rozdílu hmotnosti před vysoušením a po vysoušení
 • rozměrová stálost
  • vlhčící prostředky = rozměry papíru se zvětší
  • sušší prostředí = opak
 • stupeň zaklížení
  • odolnost protu pronikání vody do papíru
 • hladkost
  • zvyšuje se stoupajícím stupněm mletí, obsahem plniva, zvýšením tlaku v lisové části papírenského stroje, zhlazením, natíráním
 • pórovitost
  • bezrozměrový údaj, který chatekterizuje volný prostor v papíru (kolik 1 m^3 papíru)

3. Mechanické vlastnosti

 • pevnost v tahu
  • největší zatížení vztažené na jednotku počátečního průřezu vzorku papíru, které tento vzorek snese při namáhání v tahu.
 • tažná délka
  • pomyslná délka papíru, při které by se papír přetrh vlastní táhou v místě závěsu.
 • tažnost
  • relativní prodloužení zkušebního vzorku papíru při zkoušce tahem v okamžiku protržení
 • pevnost v průtlaku
  • odpor, který papír klade tlaku rovnoměrně působícím kolmo na jeho plochu v okamžiku protržení (kPa) (vzduchem)
 • pevnost v dotržení
  • práce spotřebovaná při dodržení předem rozříznutého vzorku papíru ze stanovených podmínek (mN) (bankovky)
 • odolnost v přehýbání
  • schopnost papíru snášet opakovací přehýbání (počet dvojpohybů) - čedičové papíry, obaly
 • povrchová pevnost dle Dennisova
  • míra odolnosti povrchu papíru proti vytrhávání vláken, plniv, nebo nátěru silou působící kolmo na povrch
  • vyjadřuje na nejvyšším číslem Dennisova vzorku, který ze stanovených podmínek ještě nevytrhává vlákna
  • povrchová pevnost podle IGT - je mírou odolnosti proti vytrhávání vláken barvou při tisku z výšky

4. Optické vlastnosti

Ovlivní výsledky efekt tisku, ale na průběhu vlastního tisku se nepotvrdil. Jsou dány vlastnosti použitých surovin - vláknin, plniv, klížidel a optických zjasňovacích prostředků (tyto absorbují UV paprsky a odráží je jako viditelné světlo)

 • bělost
  • látka se označuje za bílou tehdy, když odráží téměř všechno dopadající světlo (%).
 • neprůsvitnost (opacita)
  • schopnost pojiv nerozpouštět světelné paprsky
  • vzrůstá se stoupající plošnou hmotností
  • opakej je průsvitnost
 • tisková opacita
  • neprůsvitnost na papírové podložce (%)
 • lesk
  • je schopnost papíru odrážet co největší množství světla v úhlu přibližně stejném jako je úhel dopadu
 • průhled
  • je určen rovnoměrností, s jakou jsou vlákna v papíru rozložena (bezoblačný - velmi oblačný)
 • průhlednost (transparence)
  • schopnost papíru propouštět paprsky viditelného světla bez jejich podstatného rozptylování
 • stálost na světle
  • vlastnosti papíru po delší dobu neměnit svůj odstít vlivem slinečních paprsků (tuto vlastnost zhoršuje lignin)

5. Chemické vlastnosti

 • nespalitelný zbytek (popel)
  • množství popelu, které zbyde po spálení papíru (%)
  • dřevitý papír
 • obsah plniv
  • speciální chemické reakce, kterými zajištuji přítomnost plnidel
 • kyselost a alkalita
  • vyjadřují se jako hodnota pH vodního roztoku z výluhu papíru
  • starnutí papíru je rychlejší u kyselých papírů

6. Funkční vlastnosti

 • tiskové vlastnosti
  • určijí způsobilost, mají vliv na jeho jakost
  • patří sem stanovení množství barvy potřebné k úplnému zakrytí papírem, rychlost zapíjení a prorážení (papírem)
 • korozivost
  • nežádoucí vlastnosti papíru vyvolávající na povrchu kovových předmětů korozi
 • rýhovatelnost
  • při výrobě skládaček, v povrchu lepenky se tvoří rýha a lepenka se ohýbá
  • nesmí dojít k popraskání
 • stálost starnutí
  • vzorek papíru se vystaví umělému stárnutí (UV záření, teplo) a porovnávají se vlasti před a po tomto stárnutí

Papírenský stroj

A) Nátoková skříň

Přivádí vláknovitou suspenzi na síto a vytváří rovnoměrné rozložení vláken po celé šířce síta.

B) Sítová část

Filtrační přepážka, na které dojde k oddělení vody a zadřžení pevných složek. Dělí se na 4 části.

 • Registrovou - odtok, největší části vody z papíroviny (3-4% sušiny)
 • Sací - 9-12% sušiny (sací skříň a sací gauč)
 • Odvodňovací - odvodňovací lis skládán z odvodňovacích lišt a prsního válce - pás papíru se lisuje a snímá ze síta (sušina 15-24%), papír se stává samonosným.

pozn. Síto je tkáno z kovových nebo syntetických vláken.

Další vybavení sítová části:

 • Třasák - u možňuje příčinou vibrace síta, potlačuje vločkování
 • Egutér - válec jehož povrch tvoří síto umístěn mezi sacími skříněmi, potlačení vzhledové dvoustranosti papíru, zvýšení dvoustranosti rozdělení plniva průsvitky
 • Vodící válečky
 • Síto - tkán z kovových nebo syntetických vláken
 • Zařízení pro čištění síta a sítových válců

C) Lisová část

Odstraňuje další vodu z pásu. Lis - soustava 2 válců, mezi nimi prochází papír nanesený plstěncem.

 1. Válec, který je v kontaktu z papírem - hladký, nestlačený
 2. Výkec pod plstěncem - děrovaný plášť s pryžovým potahem, sací komora, voda z papíru odchází od plstěnce, odtud je potom odsávána.

D) Sučící část

odstraní zbylou vodu do konečné sušiny papíru 92-95% odpařením při styku papíru s povrchem sušících válců, které jsou vytápěny parou.

E) Navíječ

Navíjí pás papíru do rolí

pozn. další procesy závysí na druhu papíru.

Dnešná papír se vyrábí z dřevěných štěpek, popř. ze starého recyklovaného papíru. Nejdříve je nutné ze štěpky vytvořit buničinu. Štěpka se nechá zahnít, aby došlo k uvolnněí ligninu, aby došlo u uvolnění lignunu - jedna ze základních stavebních látek dřeva, která způsobuje dřevnatění buněčných stěn, pak se provaří v zásaditém nebo kyselém roztoku. Po provaření se směs propere, následně přechází na řadu bělení, mletí dlouhých vláken a sušení buničiny. Pro výrobu papíru se buničina máčí s kationickým škrobem pro pevnost, klížidlem proti rozpíjení inkoustu, plnivem (kaolin nebo uhličitan vápenatý) proti průhlednosti a pokud má být papír barevný, přidá se požadované barvivo.

Papírovina vtéká do papírenského stroje nátokem. Od nátokové části směrem k lisovací části stroje se ...?