Měkké a polotuhé vazby


Měkká vazba

Je spojení šitého nebo lepeného knižního bloku s papírovou, kartónovou, plátěnou nebo plastovou obálkou.

Označení Knižní název vazba Určující parametr Spojení knižního bloku
V1 sešitová měkká vazba spojení knižního bloku - sešití ve hřbetu drátěnými skobičkami
- sešití ve hřbetu krejčobským stehem
- slepení ve hřbetu při skládání
V2 lepená měkká vazba spojení knižního bloku - odfrézování ohybů složek ve hřbetu a slepení
- slepení dvoulistů ve hřbetu
- perforace hrbetů složek a slepení bloku
V3 lepená měkká vazba spojení knižního bloku - prošití knižního bloku u hřbetu kovovými skobičkami shora celým knižním blokem
V4 šitá měkká vazba spojení knižního bloku - sešití knižního bloku ve hřbetu nití - prošití složek ve hřbetu tavnou nití a slepení knižního bloku lepidlem

V1 - sešitová vazba

Knižní složky jsou vloženy do sebe do obálky, dále jsou spolu s obálkou sešitý ve hřbetě a oříznutý po třech stranách. Je spolu s lepenou měkkou vazbou V2 nejrozšířenějším druhem měkké vazby.

Pro trvalé spojení složek a obálky se používá šití drátem, skobou z plochého nebo zaobleného drátu nebo šití nitěmi na krejčovském stroji, další variantou spojení knižního bloku je lepení ve hřbetním lomu. Šití drátem se řídí výškou knižního bloku

Pro menší sešity ve formátu menším než A6 se používají 1-2 skobky, pro formáty A6 až A5 2-3 skobky, pro formáty větší než A5 2-4 skobky

Šití nitěmi se provádí na krejčovském stroji po celé délce hřbetu. Nitěmi šitá sešitová vazba se dnes téměř nepoužívá, pouze u speciálních knihařskich výrobků, jako jsou pasy nebo spořitelní knížky.

Technologický nenáročný postup sešitové měkké vazby závisí na druhu vazebného spojení, způsobu výroby a typu tiskového stroje (kotoučového nebo archového) - při výrobě sešitové měkké vazby V1 se nejčastěji používá automatizovaných výrobních linek

Dříve podle normy ON 88 3750 byl povolený rozsah pro sešitovou měkkou vazbu V1 u papíru plošné hmotnosti do 70 g/m2 nejvýše 60 listů (120 stran), nad 70 g/m2 maximálně 44 listů (88 stran).

V2 - lepená vazba

Volné listy nebo složky jsou ve hřbetě slepeny (před tím je zpravidla provedeno frézování)

Tato vazba je středně náročným druhem vazby pro větší rozsahy. Délka životnosti závisí na zvolené technologii, použitém papíru a na lepidle a jeho nanesení.

Na rozvoji lepené vazby měl vysoky podíl vývoj syntetických lepidel.

  • první z nich byly vodou ředitelná disperzní lepidla
  • později lepidla tavná
  • v poslední době poly uretany - dokonale se spojují s papírem

Tato vazba nachází největší využití v oblasti neperiodichých tiskovin, při výrobě tzv. paperbacků (knihy menšího významu do kapsy), katalogů, příruček, učebnic, propagačních tiskovin atd. Vazba je také často používána při výrobě periodických tiskovin, hlavně časopisů.

Jednotlivé listy, čtyřstránkové složky, složky speciálně peforované nebo slepované ve hřbetním lomu jsou spojeny ve hřbetě do knižního bloku syntetichým lepidlem a zavěšeny do rýhované kartónové nebo laminované obálky a následně oříznuty po třech stranách.

V2a - Oblepovaná měkká vazba

Základní charakteristikou této vazby je oblepený hřbet plátnem a dělená obálka

Důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu a trvanlivost je zvolený technologický postup.

Je možné do knižního bloku spojit lepením jednotlivé listy (ke složkám které jsou sneseny do knižního kompletu byly odstraněny hřbety)

Složky kterým nejsou odstraněny hřbety musí být speciálně upraveny tak, aby se po oříznutí knižního bloku nerozpadly. Složky je možné ve hřbetu perforovat nebo slepit. Perforace způsobí, že se lepidlo dostane dovnitř složky a spojí její vnitřní listy. Nevýhodou je, že lepidlo může zatéct hluboko do nitra složky a slepit stránky. Použití složek spojených ve hřbetě lepidlem - složky jsou lepeny v lomu při skládání ve skládacím agregátu tiskového stroje.

Po nanesení lepidla se spojený knižní blok zavěšuje do kartónové nebo laminované obálky. Při zavěšování musí být obálka přilepena v celé své ploše. Na obálku se nejčastěji použí́vají oboustranně natírané kartóny.

Technologický postup lepené měkké vazby je závislý na druhu složek, použité technologii a zvoleném typu vazby. Je možné použít všechny druhy výroby - tato vazba se zhotovuje ve speciálních lepících strojích, které umožňují zapojení do automatických výrobních linek.

V3 - bloková měkká vazba

Složky jsou šité hora a zavěšeny do obálky.

Technologicky nejméně náročným a nejstarším druhem vazby více složkových brožur

Jednotlivé listy nebo knižní složky jsou u této vazby shora sešiý drátěnými skobkami nebo sponami a zavěšeny do rýhované obálky a oříznuty po třech stranách

Při vysokém rozsahu brožury je u této vazby špatná rozevíratelnost publikace

Omezená je trvanlivost vazby, docházík protrhání okrajových listů v místech okolo drátěných skobek

V3a - oblepovaná bloková měkká vazba

Obálka je dělená, hřbet je oblepen plátnem nebo jiným nepropustným materiálem. Odolnost vazby je vyšší. Využití této vazby je minimální.

Vazba je vhodná pro malonákladové neperiodické publikace a vysokoškolská skripta, nebo malonákladové učebnice.

V4 - šitá měkká vazba

Proces šití

Je technologicky náročnější. Je výhodná tam kde se vyžaduje vysoká životnost např. učebnice pro základní školy. Knižní složky jsou ve hřbetě sešité tavnou nití a zalepeny do obálky. Výsledkem je vysoká trvanlivost a odolnost knihy.

Díky velké technologické náročnosti a u klasického šití knižního bloku také veliké pracnosti je v současnosti využití této vazby v malých nákladech minimální. Vazba je vhodná zejména tam, kde vyžadujeme vysokou životnost a nelze různých důvodů použít tuhou vazbu (například výroba velkých katalogů, atlasů, publikací kvalitního obsahu, odborná periodika zásadnější povahy, většího rozsahu).

Knižní složky jsou ve hřbetě sešité tavnou nití a poté sneseny nebo sneseny a následně klasicky sešity, zalepeny a zavěšeny do čtyřikrát rýhované obálky a oříznuty po třech stranách. Šité složky dodávají vazbě největší pevnost mezi měkkými vazbami. Tloušťka knižního bloku se u této vazby pohybuje od 5 do 50 mm. Pro knižní složky šité klasicky se používá jednoduchý brožovací steh bez gázy.

Obálka je čtyřikrát rýhovaná, dvě rýhy uprostřed, vpředu a vzadu dvě rýhy 4 - 6 mm vzdálené od hřbetu. Při zavěšování musí být přilepena v ploše mezi první a čtvrtou rýhou. Vlákno papíru by mělo být podobně jako u ostatních vazeb souběžnése hřbetem. Vnitřní strana obálky by neměla být leštěná, lakovaná nebo laminovaná a tisk nesmí přesahovat rýhování (to neplatí při použitíPUR |epide|). Publikace je oříznuta po třech stranách i s obálkou. Na papír použirý na knižní blok není kladen žádný specifický nárok, avšak plošná hmotnost by neměla přesáhnout 100 g/m2, u lepeného knižního bloku ze složek šitých tavnou nití 90 g/m2.

Technologický postup je závislý na druhu vazebného spojení knižního bloku a z toho plynoucí výroby. Teoreticky je možné použít všechny druhy výroby kromě kontinuální technologie. Automatizovaná technologie se používá předevšímu klasicky šiých knižních bloků. To je způsobeno možností napojit knihařské niťovky do automatických výrobních linek. Pro výrobu knižního bloku zhotoveného ze složek šitých tavnou nití se používá plně automatizovaná technologie. Využívá se tedy kompletních linek, primárně určených pro lepenou měkkou vazbu, s odpojeným agregátem na opracování hřbetu. Pro větší pevnost se doporučuje oblepit hřbet proužkem krepového papíru nebo plátna s přesahem na obě strany v šíří 1,5 - 2 cm.

V5 - polotuhá vazba

K polotuhým vazbám patří zvláštní druhy vazeb např. leporela, prostorové pohádky, dětské skládačky knižního typu. Klasická polotuhá vazba je přechodem mezi měkkou a tuhou vazbou, někdy nazývána tuhá brožura. Používá se pro vazbu katalogů nebo dokumentací, dříve se používalana vazbu učebnic.

Knížní blok je šitý nebo lepený a celek je zavěšen do desek z lehčí lepenky.

  1. Knižní název vazby: vazba s polotuhými deskami
  2. Určující parametr: konstrukce knižního bloku
  3. Spojení knižního bloku: slepení, sešití nití, sešití tavnou nití a slepení

V6 - polotuhá vazba

Jednotlivé listy jsou zhotoveny z lehké lepenky (ať již potištěné nebo potažené). Vazba potom spojuje tyto listy každy zvlášť vlastním hřbetem. Setkáváme se s touto vazbou v dětství - typickou tiskovinou zhotovenou vazbou V6 jsou dětská leporela.

  1. Knižní název vazby: dětské skládanky, leporela
  2. Určující parametr: konstrukce knižního bloku
  3. Spojení knižního bloku: speciální konstrukce knižního bloku tvořeného lepenkou a polepy, možnost spirálové vazby