Technologie + Polygrafie

Technologie

 • Organizace polygrafické výroby

  Základní fáze polygrafické výroby, rozdělení polygrafických výrobků.

 • Metody zhotovení textu a obrazu

  Kovová sazba, fotosazba, počítačová sazba, typometrické systémy, světlocitlivé materiály a jejich rozdělení, opacita, transparence, denzita, senzitometrická charakteristika.

 • Výroba novin a časopisů

  Rozdělení periodického tisku a časopisecké produkce, zásady grafického zpracování novin, zpracování časopisů, obsahové části novin, tiskové kotoučové stroje novinové, dokončovací zpracování novin a časopisů.

 • Signmaking a reklamní tiskoviny

  Specifika reklamní agentury, používané tiskové techniky (tamponový tisk, digitální tisk), typy reklamní produkce (podlahová reklama, světelná ...), reklamní tiskoviny, velkoformátový tisk.

 • Příprava a tvorba předloh, druhy předloh

  Rukopis a zásady jeho tvorby, korektury a korekturní znaménka, typy obrazových předloh, příprava obrazových předloh, snímání předloh, formáty dat.

 • Písmo

  Historický vývoj písma, klasifikační skupiny písem, konstrukční prvky jednotlivých písmových znaků, vhodné kombinování písem a náležitosti při zpracování textu, font a kód.

 • Hologramy a lentikulární technologie

  Druhy hologramů, postup zhotovení transmisního hologramu (masteru) a jeho rekonstrukce, výroba ražených hologramů, využití hologramů, princip lentikulární technologie a její využití.

 • Akcidenční tiskoviny

  Rozdělení akcidenčních tiskovin a jejich sortiment, technika požadavky a konstrukce akcidenčních tiskovin, písmo, jeho typy a použití, formáty papíru základní a doplňkové, způsoby dokončovacího zpracování.

 • Konfigurace PC

  Hardware, software, záznamová media a zálohování dat, vstupní a výstupní periferie, konstrukční princip CRT monitorů, LCD panelů a LED, sítě a jejich topologie.

 • Moderní metody výroby tiskových forem

  Technologie Computer to Plate, Computer to Press, Computer to Cylinder, Computer to Sleeve, srovnání s analogovou cestou zhotovení tiskových forem, technologie DICO.

 • Automatizace řízení výroby

  Elektronická montáž, automatizované a řídící systémy v polygrafii, přednastavovací, řídící a kontrolní funkce tiskových strojů, Data Control, Pecom, Opera, CIP 3, CIP 4, PDF, JDF.

 • Grafické techniky

  Grafické techniky na principip tisku z výšky, plochy, hloubky a průtisková technika, specifika jednotlivých grafických technik

 • Color management systém

  Lidské oko, světlo a barva, metrika barev, barvové modely, gamut, separace, ICC profily a jejich tvorba

 • Čárové a plošné kódy

  Druhy čárových kódů, konstrukce čárových kódů, tisk kódů a jejich snímání.

 • Osvitové jednotky a skenery

  Druhy osvitových jednotek, AM/FM síťování, druhy skenerů, skenovací rovnice.

 • Digitalizace obrazu

  Princip digitalizace, software pro zpracování obrazu, pixel a barevná hloubka, rozlišení a frekvence tiskového rastru, digitální fotoaparáty, digitální fotografie, princip CCD a CMOs prvků.

 • Sazba knih

  Obsahové a konstrukční části knihy, příprava výrobních podkladů, sazba a zlom v elektronické podobě, chyby v sazbě a jejich řečení, sazba básní a divadelních her.

 • Reprodukční materiály

  Fotografické materiály, jejich vlastnosti, latentní obraz, vyvolání, ustálení, rozdělení fotografických materiálů z hlediska spektrální citlivosti, fotopolymery

 • Zušlechťování tiskovin

  Lakování a laminace s ohledem na předtiskovou přípravu, způsob aplikace a problémy, které mohou nastat, druhy laků, slepotisk.

Všeobecná polygrafie

 • Vlhčící a barevníková soustava u konvenčního ofsetu

  Význam vlhčení, složení vlhčícího roztoku, konstrukce vlhčícího systému, konstrukce a funkce barevníkové soustavy, emulze a jejich stabilita, rozšíření tiskového bodu

 • Měkké a polotuhé vazby

  Rozdělení, označení, způsob spojování, ořezávání, materiály.

 • Dokončovací výroba a části knihy, základní knihařské práce

  Vysvětlete, co patří do dokončovacího zpracování, popište jednotlivé činnosti, na modelu, popište jednotlivé části knihy, popište jednotlivé druhy prací a popište jejich činnost a význam

 • Lepidla, kůže, textilní materiály

  Druhy lepidel, složení, použití, způsob zasychání, výhody/nevýhody, druhy přírodních kůží, zpracování, základní charakteristika kůže, knihařské plátna, výzdobné knihařské textilie, ostatní knihařské materiál

 • Nebezpečné a zdraví škodlivé látky

  Rozdělení polygrafických materiálů, látky škodící vdechováním, vnějším účinkem, působící otravy, látky výbušné a zápalné, zásady bezpečnosti.

 • Historie knižní vazby

  Historický vývoj knižních vazeb, způsoby zdobení, materiály.

 • Papír II

  Ruční a průmyslový způsob výroby papíru, kartonu, lepenky, papírenský stroj, zušlechťování papíru

 • Tampónový tisk

  Historie, princip tisku, tisková forma, tampon, tiskové stroje, tisková barva, zhodnocení tiskové techniky.

 • Jednoúčelové knihařské stroje

  Vyjmenujte a vysvětlete jednoúčelové knihařské stroje pro průmyslové zpracování (střásací, šicí, řezací, zavěšovací, skládací, vysekávací, snášecí).

 • Tiskové barvy

  Složení, vlastnosti pigmentů, viskozita pro jednotlivé tiskové techniky, způsoby zasychání, závislost denzity na tloušťce barvové vrstvy, speciální tiskové barvy (termochromní, perleťová, parfémované, metalické)

 • Kalendáře, krabice, kazety

  Historický vývoj • rozdělení • spojování a výrobu kalendářů • popište výrobu krabic a kazet.

 • Lakování a laminace

  Způsoby lakování, druhy laků, problémy při lakování a jejich řešení, druhy laminovacích fólií, druhy laminátorů, problémy při laminování

 • Tuhá vazba zakázková a nasazovaná

  Vysvětlete druhy, jejich označení, výroba knižního bloku, desek, jejich spojení a výzdoba.

 • Bezvodý ofset

  Princip tisku, zhotovení tiskové formy, požadavky na potiskovaný materiál a tiskové stroj, zhodnocení tiskové techniky

 • Papír I.

  Historie, základní suroviny pro výrobu papíru, složení papíru, vlastnosti papíru.

 • Tiskové technologie

  Přehled tiskových technik, hlavní princip jednotlivých technik, koncepce tiskových strojů u jednotlivých technik a jejich využití s ohledem na potiskovaný sortiment.

 • Elektrolyty, leptací roztoky, kovy, makromolekulární látky

  Princip elektrolýzy, druhy elektrolytů, kyseliny, alkálie, kovy používané v polygrafii, základní polymery a jejich vlastnosti