Sazba knih


Kniha je svazek tištěných listů, spojených v jeden celek. Kromě vazby a přebalu obsahuje knižní blok a ten se dělí na 3 hlavní části, a to úvodní, textovou a závěrečnou. V náplni jednotlivých částí knihy bývají značné rozdíly z toho důvodu, aby rozsah knihy vyšel na celé tiskové archy. V průběhu staletí kniha měnila svou podobu až do dneška. Má tvar kodexu.


Konstrukční část knihy

obálka - předsádka - předsádka - vakát - patitul - vakát - patitul2 -

 1. stránka: předsádka 1. patitul (logo, název, edice) spojuje knižní blok s knižní vazbou, papír o větší plošné hmotnosti (bílá, barevná, se vzorkem)
 2. stránka: vakát (prázdný list)
 3. stránka: 2. patitul (název díla, jméno autora)
 4. stránka: protititul - tvoří dvoustranu s 2. patitulem
 5. stránka: hlavní titul - obsahuje jméno autora, název díla, rok vydání, může být kombinován s ilustrací
 6. stránka: vydavatelský záznam - umístěn v dolní části sazebního obrazce
 7. stránka: věnování - slavnostní úprava, horní část sazebního obrazce
 8. stránka: vakát

Knižní obálka

 • Měla by propagovat a vizuálně upoutat a být graficky příjemná.
 • Zhotovena z papíru kartonu nebo lepenky
 • Knihu nejen chrání a drží pohromadě
 • U měkkých vazeb je stejně velká jako knižní blok, u tuhých předsádek o několik mm

Knižní přebal

 • Chrání desky knihy před znečištěním a poškozením zároveň propaguje i knihu protože kupujeme i očima.
 • Používají se pevnější papíry, výška přebalu má být asi o 1mm kratší, než je výška desek, aby se zabránilo natržení přebalu
 • Musí být přitažlivý a působivý, tištěný barevně, pro zvýšení efektu a odolnosti se přebal často lakuje a laminuje

Předsádka

 • 90 - 140 g/m2 gramáž
 • Spojuje knižní blok s knižními deskami
 • Může být bílá nebo barevná, zdobená apod.
 • Mívá vyšší plošnou hmotnost než papír použitý na knižní blok
 • Předsádka existuje pravá a nepravá
 • Pravá je tvořena papírem o plošné hmotnosti kolem 140g/m2
 • Nepravá je, když se první a poslední straně knižního bloku přilepí k deskám (pravá se využívá mnohem častěji)

Lacetka

 • Stužka, která se používá jako záložka do knihy
 • Musí být delší než úhlopříčka knihy (pro snadné používání)

Kapitálek

 • Zabraňuje pronikání prachu, estetická záležitost.
 • Gáz 10 - 12 nití na cm, má podobný materiál, dává se na oba konce hřbetu knihy, má ozdobnou i zpevňující funkci.
 • Kapitálek se vyrábí na kapitálkových strojích, utkané kapitálky se navíjí do kotoučů po 50 m.

Ořízka

 • „plocha“ z boku knihy vytvořena z na sebe naskládaných ořezaných listů
 • může být oříznuta i jinými způsoby než rovně a může být zdobená, barevná...

Knižní blok

 • Svázané nebo slepené složky, spojené s obálkou nebo deskami

gáz = vypadá to jako obvaz

Části knih

Úvodní část knihy

Patitul

 • Mohou být dva. Jeden na první straně a druhý na třetí straně. Na první straně je značka nakladatelství (signet) - je umístěn v 1/3 stránky asymetricky nebo symetricky. Následující sudá strana je prázdná - tzv. vakát
 • Následující sudá stránka je prázdná - tzv. vakát.
 • Textový patitul je součástí všech náročnějších knih a vždy na liché straně, obsahuje jméno autora a název knihy
 • Sází se ze stejného stupně jako základní text, nebo větším stupněm písma (z mínusek nebo verzálek)
 • Úprava je zde nenápadná

 

Protitul (frontispis)

 • Proti hlavnímu titulu, na sudé straně, nesmí přesahovat sazební obrazec
 • Obsahuje portrét autora nebo ilustrace vztahující se k textu, kde titul obsahuje více textu, zasahuje řádek do protititulu.
 • Nemá-li kniha protitul, je zde vakát

 

Hlavní titul

 • Vstupní strana celé knihy, která ji uvádí a reprezentuje.
 • Obsahuje jméno autora, název díla, popř. podtitul (v 1/3 strany), nakladatelství a místo vydání (u paty strany) a rok
 • Shodný řez písma se základním, jednotná kompoziční úprava, většinou se používají pouze tři velikosti písma, bez dělení a zkratek. Je vizitkou celé knihy.

 

Mezititul

 • Vyskytuje se v knihách, ve kterých je sloučeno několik dílů dohromady vždy na liché straně.
 • Uvádí se v něm název příslušného dílu, popřípadě autora.

 

Vydavatelský záznam (autorský tiráž, anotace)

 • Je na zadní straně titulního listu.
 • Dříve se zde psalo o tiskaři, nakladateli atd., v současnosti obsahuje jména těch, kteří se na tvorbě podíleli (překladatel, ilustrator)
 • Sází se k patě strany s označením o autorském a nakladatelském právu (© copyright). Drobnějším písmem a nejčastěji je zarovnán na střed.

 

Věnování (dedikace)

 • Na liché straně za titulem, jen vzácně. Autor připisuje dílo někomu blízkému.
 • Bývá umístěno v optickém středu, napsané drobnou kurzívou. Musí být nevtíravé, soukromé

 

Citát "moto"

Je to myšlenka charakterizující obsah nebo poslání knihy. Použijeme drobné písmo, kurzívu.

 

Předmluva

Vždy na liché straně. Nepíše ji autor, je o dané tématice - proč kniha vznikla atd. Obvykle se odlišuje od základního textu

 

Úvod

Vstupní textový část obvykle splývá s textovou částí. Píše jej autor, vždy na liché stránce.

 

Obsah

 • Přehledný soupis částí knihy v pořadí, jak zasebou následují.
 • Vždy je na liché straně (jen zřídka se může objevit na sudé)
 • V úvodu je u učebnic, vědecké a populární literatury, jinak se objevuje v závěru knihy
 • Velikost o stupeň menší než základní text, úpravy různé, vždy harmonické s úpravou knihy.

 

Seznam zkratek

 • Pouze v odborných knihách. Sazba pořadová, menší než základní text. Většinou za obsahem

Hlavní textová část knihy

Název kapitol, titulky, podtitulky

 • Sázejí se z téhož druhu písma jako vlastní text.
 • Úprava titulků se určuje jednotně po celé dílo. Velikost písma je dána celkovou grafickou úpravou.
 • V beletrii se dnes obvykle nad kapitolami neuvádějí titulky, nýbrž jen arabské nebo římské číslice.

 

Začátky a konce kapitol

Kapitoly začínají na nové stránce nebo u paty stránky vpřípadě, že text obsahuje minimálně 3 řádky.

Východová stránka je poslední stránkou kapitoly a musí mít min. 5 řádků a zakončení musí být jednotné v celé publikaci.

Přebal je optickým poutačem, propagujícím knihu autora, edici, plní rovněž ochranou fci. Proti knižním deskám je vyšší o 1-2 mm a širší o 4 mm na přehyb, může být lakovaný, laminovaný. Musí respektovat celkovou úpravu knihy, obsah a zaměření publikace. Jednotná je rovněž uprava edičních řad a klubových publikací. Na první straně přebalu je autor edice, logo nakladatelství, název.

Hřbet obsahuje název publikace zhora nahoru.

4. strana - anotace, charakteristika díla, info o autorovy nebo nakladatelství, čárový kód, ISBN.

Okrajové záložky - anotace(pokud není na 4. straně), info o edici, seznámení s autorem. Fotografie autora.

Poznámky

 • Objasňují nebo doplňují podrobnosti v textu, jsou z menšího stupně písma. Slovo nebo výraz se označuje exponentem.
  (přisazuje se těsně ke slovu)
 • Vysvětlivka celé věty - číslo se uvádí za interpunkčním znaménkem.
 • Poznámky se umisťují buď k patě strany nebo souhrnně na konci díla
 • Poznámky vsazené do stránky se započítávají do obrazce sazby, od textu se oddělují mezerou jedné prázdné řádky nebo kratší linkou. Musí být umístěny na stránce k niž se vztahují. Nevejdou-li se tam, může se jejich část přenést na následující stranu, avšak nejméně dvě řádky musí zůstat na původní straně. Přenesená část nesmí začínat východovou řádkou

 

Záhlaví knihy

 • Usnadňuje orientaci v knize, nezbytné je ve slovnících, seznamech atd.
 • Je v hlavě strany, sází se o dva stupně menším písmem než základní text.
 • Mohou se v něm objevit i stránkové číslice, ty se sází k vnějšímu okraji strany, ven ze hřbetu.
 • Dělí se na:
  • Neživé (mrtvé) - opakuje se v celém díle na každé straně (nemění se).
  • Živé - mění se, například s každou kapitolou, v telefonních seznamech, slovnících atd.
 • Neumísťuje se na vakátech, začátcích kapitol, celostránkových obrazcích atd. patří do sazebního obrazce nebo se pro něj obrazec zvětšuje.

 

Okrajové poznámky

 • V knize shrnují stručně obsah odstavce, ke kterému se vztahují (v učebnicích, odborné a vědecké literatuře).
 • Sází se z tučného řezu o dva stupně menšího než základní text, na 4 - 6 cicer na praporek, jiná barevnost. Od kraje textu se oddělují asi 6 body. Jsou ve shodném účaří s první řádkou odstavce ke kterému patří. Jsou na vnějším okraji sazby.
 • Sazební obrazec se zužuje, nepatří do něj

 

Stránkové čislice (paginy)

 • Sází se ze stejného písma jako je hlavní text. Jsou jednotné v celém díle, obvykle na patě strany na vnějším okraji nebo uprostřed. Od textu se oddělují dvěma prázdnými řádky textu.
 • Číslování začíná až textovou částí, úvod a závěr knihy se nečíslují i když se do rozsahu počítají

 

Tabulky

Dopňují vědeckou a odbornou literaturu, musí ladit s grafikou knihy

 

Obrázky

 • Vhodně doplňují knihu, musí ladit se všemi prvky. Nesmí narušovat rejstříky, vyjímku tvoří obrázky na spadání, které jsou o 3 mm větší než formát knihy.
 • Popisky k obrázkům jsou o jeden až dva stupně menšího písma než základní text, obvykle z kurzívy, nekončící tečkou. Sází se na praporek na plnou šířku obrázků, v celé knize musí mít popisky od obrázku stejný odstup.

 

Legend

Popisky s číselnými nebo literními odvolávkami detailů v obrázku. Jejich úprava je shodná s úpravou popisků, důležité je, aby číslo (písmeno), heslo legendy nezůstalo na konci řádku.

Závěrečná část knihy

Doslov (epilog)

 • Dovětek autora na konci knihy
 • Pokud je kratší, sází se jako běžný text, stejným stupněm písma, rozsáhlejší doslov se sází písmem drobnějším, popřípadě kurzívou

Knižní rejstřík

 • Abecedně seřazený výběr jmen, názvů věcí a pojmů vyskytujících se v knize s označením čísla strany, kde se o nich pojednává
 • Sází se menším stupněm písma na praporek, je uspořádán většinou do sloupců
 • Rozeznáváme rejstřík jmenný, věcný, popř. pojmový
 • Rejstřík se sází až po zalomení celého díla (abychom už najisto věděli na které stran co máme)

Tiráž

Obsahuje:

 • Autor, název, překladatel
 • Jména lektorů, ilustrátorů, úpravců, redaktorů
 • Název nakladatelství, číslo publikace, rok vydání, kolikáté vydání
 • Odpovědný redaktor, výtvarným technický redaktor
 • Kdo vytiskl
 • Rozsah publikace v AA a v VA arších, počet stran, obrázků, příloh, typové číslo, výše nákladu, doporučená cena
 • Povolovací číslo
 • Písmo, ze kterého se sázelo, druh a formát papíru atd.

Makety

Při náročném tisku rozsáhlejších, barevných publikací ve velkém nákladu se zhotovují makety.

Rukopisná maketa

Imprimovaný rukopis (s počtem AA, který obsahuje vlastní text publikace po obsahové a jazykové korektuře). Tato maketa obsahuje další informace důležité pro sazbu. Umístění tabulek, popisů obrázků, názvy tabulek, další součásti publikace (rejstřík), vysvětlivky, případně seznam symbolů a zkratek. Součástí rukopisné makety jsou i předlohy obrazové části.

 • Obsahuje textovou část, imprimovaný rukopis, počet autorských archů, vlastní text publikace po korektuře
 • Dále informace umístění obrázků, tabulek a jejich popisky a názvy
 • Pokud má kniha rejstřík, vysvětlivky nebo seznam symbolů jsou i tyto položky součásti makety
 • Obsahuje obrazovou část publikace, tyto předlohy mohou být buď analogovou, nebo digitální
  (viz. Příprava a tvorba předloh)

Zpracovatelská maketa

 • Spolupracují na ni 3 lidé - typograf, grafik a technolog. Obsahuje typ publikace (umělecká, beletrie, dětská kniha, …), informace jestli jde o knihu drahou, ekologickou. Je zde předepsána technika tisku, papír pro tisk (barva papíru, plošná hmotnost, natíraný/nenatíraný, matný, lesklý, reciklovaný, …). Je zde vpodstatě kompletní grafická úprava poblikace.
 • Obrazec sazby
  • text písmo, druh a stupeň (např. 10/11°)
  • titulní stránka
  • vzorová stránka
  • obálka a přebal
  • odhad počtu stran a tloušťky hřbetu na základě plošné hmotnosti papíru

Vzorové stránky

 • Jsou celotextové, stránky kde jsou začátky a konce kapitol, stránky s tabulkami jsou li nějaké. stránky s obrázky, číslování. knižní rejstřík (autorský, věcný), marginálie, poznámky pod čarou (více poznámek číslovat, méně hvězdičkovat), vysvětlivky a soupis literatury.
 • Obrazec sazby

  Je to zákres plochy sazby a její umístění na čístém formátu tiskoviny, šíře je stanovena v cicerech. Výška v počtu řádků. Pro knihy se dělá pro dvou stranu.

  Poměr {okraj: 3 (horní) 4(pravý) 6(spodní) 2(levý)}

  Obrázky v textu je přesně zaznamenaná poloha v obrazci, obrázky můžou být v plné šíři obrazce s obtékáním nebo bez obtékání. (ideální od 1-5 mm). Obrázky mohou být rovněž vloženy i mimo sazební obrazec a to bud na plnou plochu stránky, nebo na spadání.

  Grafická úprava publikace

  Textová část: formát stránek, obrazec sazby, informace o použitém písmu, úvodní stránky, sazby vnitřních částí (jen vzorové, stránky s tabulkami, obrázky, začátky a konce kopitol, celotextové stránky, ...), obálka, přebal, odhad počtu stránek a tloušťky knižního bloku.

  Obrazová část: předlohy mohou být digitální předlohy nebo analogové (průhledové, odrazové). Z hlediska motivu rozlišujeme předlohy - pérové, tónové černobílé, tónové barevné. Zpracování barevných výtažků, způsob umístění obrázků (pozn. Obrázky mohou být přímo součástí publikace nebo jako příloha).

  Knihařská maketa

  Bílá kniha - je to realná maketa vazby publikace. Je použit stejný papír o stejné plošné hmotnosti jaký byl zvolne pro pubikaci. Bílá kniha má stejný počet stran (rozsah) a je nepotištěná tedy bílá.

  Práce technologa ve spracovatelské maketě

  1. Výběr tiskového stroje, v závislosti na: formátu, nákladu a barevnosti.
  2. Plošná hmotnost papíru + počet stran –> vazba
  3. Příprava materiálů pro tist (papír a lepenku pro knižní blok, předsádku, přebal a desky tiskové barvy, druh a množství, ostatní materiál, obálka a její zušlechtění - lakování, laminování, ražba atd.)
  4. Způsob balení a expedice - perzonalizace.
  5. Odhad časové náročnosti a vytvoření časového harmonogramu.

  Reprodukční maketa

  • Maketa obrazových částí publikace, obsahuje přesné umístění obrázků na stránce (v měřítku 1:1)
  • Tyto makety bývají jako samostatné přílohy
  • Podklady k těmto obrázkovým maketám se mohou zhotovovat několika způsoby: fotochemicky, nátiskem na reprodukčním stroji nebo na digitální tiskárně (laser nebo inkjet)

  Sazby

  Sazba a zlom v elektronické podobě

  • Provádí ho grafik v sázecích programech (Adobe InDesign, QuarkXPress)
  • Je nutné vytvořit zrcadlo sazby, odstavcové a znakové a znakové styly a potom se může "nalit" a formátovat text
  • Důležité je vybrat kvalitní chlebové (hlavní) písmo - knihy je dobré použít patkové kvůli lepší čitelnosti
  • Následně se zhotoví zrcadlo sazby, hlavně v případě stran s náročnější úpravou (úvodní stránky apod.)
  • Dále se definuje velikost okrajů, při správném formátování se automaticky vytvoří stránkový rejstřík, řádkový se musí nastavit v nástrojích sázecího programu

  Sazba básní

  • většinou se používá sazba na praporek, jedná se o náročněší sazbu na provedení, záleží totiž (a u některých básní obzvláště, kaligrafy apod.) písmu nebo obrázcích
  • Básně by měli být každá na nové stránce, pokud jsou básně nestejně dlouhé je dobré použít podlouhlý formát
  • Pokud jsou verše příliš dlouhé, je dobré konec verše, který už pokračuje na dalším řádku kousek odsadit a zarovnat doprava
  • Mezislovní mezery bývají na šířku 1/3 čtverčíku a šířka sazby se určuje podle nejdelšího řádku
  • V případě kaligrafů a jiných složitých básní záleží na grafikovy jak si s tím poradí

  Sazba divadelních her

  • Sazba je podobná jako u sazby básní
  • Často bývá sazba dvousloupcová (jména postav v jednom sloupci a jejich řeč v druhém)
  • Jména se sází verzálkami nebo kapitálkami, dialogy běžným textem a jejich chování nebo popis bývá uveden v závorce nebo kurzívou.

  Chyby v sazbě a jejich řešení

  • Řeky, vdovy a sirotci (opět vše v otázce Příprava a tvorba předloh)
  • Opravit je můžeme změnou formátů odstavců, změnou písma nebo velikostí prokladu, vodorovné šířce (lze zmenšit o 3% aniž by to bylo běžný uživatel poznal)

  Čtverčík - pomyslný čtverec o hraně rovné stupni písma.

  Proporcionální písmo - různá šíře znaků

  Neproporcionální písmo - stejná šíře znaků (psací stroj)

  5-6 b (slovník))
  9-12 (kniha)
  16-27 (nadpisy)

  Knižní vazby

  Spojuje potištěné složené tiskové archy šitím nebo lepením a chrání je obálkou nebo deskami se hřbetem. Dělí se na měkké (V1 - V4), polotuhé (V5 - V6) a tuhé (V7 - V9). K vazbě patří ještě předsádka na níž může být vytištěn motiv vztahující se k obsahu díla, kápitálek a záložka.

  V1 - sešitová vazba, měkká, složky jsou vloženy do sebe a ve hřbetu sešity skobičkami

  V2 - lepená vazba, měkká, volné listy nebo složky jsou ve hřbetu lepeny (předtím zpravidla provedeno frézování)

  V3 - bloková vazba, složky jsou šité shora a zavěšeny do obálky

  V4 - šitá měkká vazba, měkké desky, ale process šití

  V5 - vazby polotuhé

  V6 - leporela, dětské skládanky

  V7 - tuhá vazba s kombinovaným potahem, poloplátěná

  V8 - tuhá vazba s nekombinovaným potahem, např. plátěný, desky jsou potaženy jedním kusem knihařského plátna

  V9 - tuhá vazba - desky jsou z PVC a mohou být lakovány či laminovány


  Související

  Tuhá vazba zakázková a nasazovaná

  Externí zdroj – Jak se co dělá: Kniha

  Foto – stevepb (Public Domain)