Organizace polygrafické výroby


Základní logické schéma výroby tiskovin zpracováním vstupních podkladů zůstává i v současné polygrafii stejné a zahrnuje tři postupné kroky produkčního řetězce (workflow) – od přípravy tisku (prepress) přes tisk (press) k dokončovacím procesům (postpress).
Vstupní podklady → příprava tisku → tisk → dokončovací procesy → tiskový produkt

Průběh zakázky tiskárnou můžeme rozdělit do několika činností:

 1. obchodní činnost
 2. výrobní činnosti
 3. kontrolní činnost

Obchodní činnost

 • úkolem obchodníků je navázání kontaktů se zákazníkem, komunikace se zákazníkem a udržení kontaktů tak, aby obchodník znal potřeby zákazníka a včas mohl nabídnout své služby
 • tiskárna je profesionál, zákazník je laik => tiskárna musí upozornit zákazníka na veškerá úskalí zakázky a společně nalézt kompromis (řešení)
 • základní pravidlo obchodu: zákazník má vždy pravdu a je nejvyšší řídící autoritou, tj. ten, kdo má poslední slovo
 1. Zákazník co nejpřesněji popíše zakázku (sdělí svou představu), náklad, materiál, barevnost (jednobarevný či vícebarevný tisk), velikost, termín
 2. Následuje vypracování cenové nabídky tiskárnou (obchodním oddělením)
 3. Jestliže zákazník s cenou souhlasí, jednáme dále se zákazníkem např. o dodacích podmínkách (způsob dodání)
 4. objednávka – má určité náležitosti, například informace o požadovaném výrobku, informace o zákazníkovi; vše je následně napsáno i do smlouvy
 5. uzavření smlouvy – musí se jí věnovat velká pozornost; obsahuje např. označení zboží, množství, cena za kus, dodací lhůta, penále z prodlení nebo úhrada za vzniklé škody, místo určení, způsob dopravy, způsob balení; tyto věci nemusí být přímo ve smlouvě, ale jsou uvedeny třeba v dodatcích ke smlouvě
 6. vystavení „pracovního sáčku“ – zde se píší jen informace, které jsou potřebné pro úspěšnou výrobu a dodávku zakázky: druh výrobku, dodací termín, datum a číslo objednávky, popis zakázky, množství, seznam dodaných výrobních podkladů, korektury

Výrobní činnost

 • úkolem je vyrobit výrobek podle přání zákazníka v co nejlepší kvalitě s co nejmenšími náklady
 • výrobní oddělení spolupracuje s obchodním a logistickým (zásobovacím oddělením při zajišťování zakázky)
 1. evidence zakázky (provede vedoucí výroby) – zanesení zakázky do evidence zakázek, zásobníku práce
 2. příprava výroby – vypracuje se přesně postup zakázky
  - technologie zakázky, zkontrolují se podklady, zvolí se nejlepší postup výroby (tisková technika, typ tiskového zařízení
  – kotouče nebo archy, úpravy
 3. – lakování, laminování, dokončující procesy, řezání, snášení, lepení, šití až po balení); vyrobí se rozkresy, makety, doplní se výrobní značky (tiskové, řezací, skládací), kontrolní škály atd.; odstraní se všechny nejasnosti s odbytem, předepíše se základní materiál = vypočte se požadované množství základních materiálů, včetně technologických přídavků, materiál se rezervuje ve skladech; vydá se požadavek na nákup materiálu
  – logistické oddělení
  – termín dodání materiálu, předání vedoucímu výroby
 4. zajištění materiálu - na základě požadavku přípravy výroby, kontroluje se stav materiálu, objednává se další
 5. řízení výroby – sestaví se operativní plán, zajistí se výrobní činnosti mimo tiskárnu, tzv. kooperace na úkolech, které daná tiskárna není schopna zvládnout (např. UV lakování, výsek, laminace,…); dále potvrdíme dodací termín
 6. příprava tiskových podkladů – (grafické studio) podklady dodané zákazníkem nebo zhotovené přímo tiskárnou (na základě toho, co si řekne zákazník); patří zde např. rukopis, maketa, obrazové předlohy, diapozitivy, digitální data na nosičích – podklady z grafických studií nebo reklamních agentur, vysvícené filmy, vysvícení tiskové desky atd.; následuje montáž (dnes už nemusí být), nátisk a oprava po korektuře
 1. zhotovení tiskové formy
  ofset – kopírka nebo CTP digitální zpracování
  flexotisk a knihtisk – chemigrafie, montáž tiskové formy hlubotisk – galvanické oddělení, rytí diamantem nebo vypalování laserem sítotisk - kapírna
  tamponový tisk - chemigrafie
  a typy – tiskové desky, tiskové válce šablony
 2. nátisk z hotových tiskových foremy (na příslušný materiál příslušnými barvami), domácí nebo autorská korektura; zákazník může podepsat tzv. vzorový arch - oprava po korektuře – čím dále do výrobního procesu se dostanou chyby, které se musí odstranit, tím je odstranění dražší - korektury nátisku z tiskových podkladů = výjezd z tiskárny nebo osvit filmu, úprava podkladů, práce grafického studia - korektura nátisku z tiskové formy = předcházející operace + práce nátiskaře, nová tisková forma, práce kopisty - korektura z tiskového stroje = předchozí operace, nová tisková forma, práce kopisty, práce tiskaře, prostoj tiskového stroje - reklamace zákazníka = vše znovu nebo sleva
 3. tisk – převzetí výrobního sáčku; převzetí tiskové formy; převzetí materiálu (potiskovaný materiál, barvy); příprava tiskového stroje, u prvního tisku (po makulatuře) následuje revize, náhled u tiskového stroje, odsouhlasení tisku zákazníkem, odsouhlasení tisku mistrem; vlastní tisk zakázky – makulatura, rozjedové archy; mezioperační kontrola; průvodní list zakázky
 4. dokončující výroba – převzetí zakázky; výroba polotovarů (obálky, desky, přířezy); zpracování zakázky (řezání, skládání, snášení, šití, lepení, laminování, vysekávání, děrování, rylování, ražba....)
 5. expedice – kontrola skutečně vyrobeného množství
  - výstupní kontrola
  - vystavení dodacího listu
  - označení výrobku
  - zabalení
  - opatření přepravními doklady
  - nakládka
  - předání výrobního sáčku s dodacím listem do fakturace
  - fakturace (součást expedice nebo ekonomického oddělení)

Kontrolní činnost

 • kontrola jakosti
  • vstupní kontrola
  • průběžná kontrola
  • výstupní kontrola
 • následuje porovnání plánovaných nákladů se skutečnými - rozebírají se příčiny, napravují se nedostatky

Dělení polygrafických výrobků

Podle účelu použití můžeme všeobecně polygrafické výrobky rozdělit na:

 • komunikační (tiskoviny) – jsou to nosiči informací a jejich uchovávatelé. Tyto informace zprostředkovávají časově a místně vzdáleným osobám prostřednictvím textu, obrazu a barvy
 • potiskované obaly – jsou rovněž nosiči informací, z hlediska kvality často přestihují v některých oblastech komunikační tiskoviny. Polygrafický průmysl se jimi zabývá okrajově, více se jimi zabývá obalový průmysl.
 • dekorační – jsou nosiči pouze obrazové informace, např. tapety

Nejčastější dělení polygrafických výrobků:

 • periodické tiskoviny
 • neperiodické publikace
 • hospodářské tiskoviny
 • adjustační
 • ostatní

Periodické tiskoviny

Jsou určeny pro kusový prodej malospotřebitelům. Vycházejí nejméně dvakrát ročně. Příkladem jsou noviny, časopisy, deníky, týdeníky, měsíčníky, čtvrtletníky apod.

Noviny

Noviny jsou tištěny na větší formát papíru, který bývá méně kvalitní. Zpravidla nejsou svázané, výjimečně jsou spojeny skobičkami (V1)

Časopisy

Časopisy mívají potištěnou obálku z papíru či kartonu, vazba je zde V1 (skobičkami spojené složky ve hřbetu) nebo V2 (spojení lepením)

Neperiodické publikace

Vycházejí v nepravidelných intervalech. Příkladem jsou knihy, brožury, pohlednice, kalendáře apod.

Hospodářské tiskoviny

Jsou to takové tiskoviny, které se používají na hospodářské, úřední, výrobně-technické, obchodní a jiné účely. Patří sem např. reklamní tiskoviny, firemní katalogy, formuláře, doklady, ceniny, bankovky apod.

Adjustační tiskoviny

Jsou to buď potištěné obaly (kartónové krabičky, obaly z plastu, skla, kovu apod.) nebo součásti obalů (etikety, nálepky, štítky, přívěsky,…)

Ostatní polygrafické výrobky

Jsou to všechny výrobky, které nepatří do výše zmíněných skupin. Např. cestovní pasy, rodné listy, osvědčení, novoročenky, navštívenky, jízdní řády, ceníky, telefonní seznamy apod.

Charakterizace polygrafických výrobků

Nezávisle na druhu mohu rozdělit polygrafické výrobky dle těchto kritérií:

 1. struktury výrobku
 2. způsobu vydávání

Rozdělení výrobků z hlediska struktury:

Informační struktura

Informační struktura se může posuzovat z hlediska obsahu, struktury a umístění na stránce.

 1. Obsah – vlastnosti a množství textů a obrázků
 2. Struktura – členění textu do celků
 3. Umístění na stránce – do značné míry je dáno typografickou a grafickou úpravou tiskovin

Fyzická struktura

Souvisí s konstrukcí tiskoviny, určuje počet konstrukčních částí, způsob jejich spojení do celku, výběr materiálů a dokončovací zpracování. Tím jsou určeny i požadavky na technické vybavení tiskárny.

Rozdělení výrobků z hlediska způsobů vydávání:

Lze se na toto dělení dívat z dvou pohledů:

 1. Frekvence vydání – pravidelné, nepravidelné, jednorázové
 2. Variability vydání – důležité kvůli archivaci pro další vydání