Nebezpečné a zdraví škodlivé látky


Jsou to látky, které mají nepříznivý vliv na člověka a okolí (otravné, omamné), ale taky jde o látky nebezpečné (zápalné, výbušné). Tyto látky jsou v pracovním procesu nezbytné a proto je snaha minimalizovat jejich škodlivé dopady, proto je nezbytné dokonale znát jejich vlastnosti, umět s nimi zacházet a odstranit škody jimi způsobené. Zaměstnanec by měl vědět jak se zachovat při poleptání kyselinou či vdechnutí škodlivých výparů.


Látky škodící vnějším účinkem

leptavé látky, žíraviny.
Při přímém styku těžce poškozují biologické tkáně, zejména nebezpečí poškození očí. Po požití pak naleptání vnitřních orgánů. Zásady se v polygrafii vyskytují v podobě tekutých látek.

Jsou to převážně kyseliny a alkálie.
Alkálie jako KOH, NaOH, NH4OH, ale i uhličitany (účinek podobný hydroxidům, ale slabší). Alkálie se vyskytují v podobě tuhých látek, ale i vodných roztoků. Při delším styku způsobují kožní onemocnění. Rozptýlený prach alkalických látek způsobuje poleptání a podráždění sliznic dýchacích cest.


Z kyselin nejčastěji HNO3, H2SO4, HCl, H3PO4, HF. Opakovaný styk se zředěnými roztoky kyselin způsobuje vznik kožních chorob.

Látky způsobující vnitřní otravy

Dostávají se do organismu zažívacím ústrojím.

Tyto látky nejsou jedovaté, ale s žaludečními kyselinami mohou vytvářet jedovaté látky a způsobit otravu.

Dichroman draselný a amonný, kyanoželezitan draselný, síran měďnatý, sulfid sodný, formaldehyd, olovo.

Dichroman (draselný a amonný) - na přípravu roztoku citlivých na světlo a zcitlivění pigmentového papíru.

Síran měďnatý - používá se při galvanickém pokovování hlubotiskových válců. Otrava se projevuje slzením, kýcháním, sladkou chutí v ústech, bolestmi hlavy a slabostí. Postiženému dáváme projímadlo, vypít bílek v cukrové vodě. Vyhledejte lékaře. Nepodáváme mléko.

Olovo - dnes se s ním prakticky nesetká, dříve se do těla dostával při práci s písmovinou (vdechováním prachu a výparů, nebo zažívacím ústrojím). Způsobuje rozklad bílkovin červených krvinek a vitamínu C. Ukládá se v kostní dřeni. Pozvolná otrava se projevuje šedým okrajem dásní kolem zubů, bolest končetin. Léčbou je změna životosprávy, jíst vitamín C.

Látky vdechováním

Narkotické a toxické výpary různých látek. Dostávají se do organismu dýchacími cestami. Na pracovištích, kde jsou organická nebo anorganickými těkavá rozpouštědla či obecně těkavé látky, je nezbytné zabezpečit výměnu vzduchu a odsávání par. Nádoby s těmito chemikáliemi musí být zřetelně označeny a zabezpečeny proti unikání par. Jsou 2 typy látek:

 1. Způsobující poleptání a podráždění sliznic dýchacích orgánů
  výpary kyselin, amoniak NH3, ozon O3 - vzniká v polygrafii.
 2. Působící narkoticky
  Organické rozpouštědla: xylen, toluen, etanol, trichloretylen, izopropylalkohol, které používáme v produkci.

NH3

amoniak se používá ve formě vodných roztoků do vyvolávacích zařízení. Při vysokých koncentracích dráždí horní cesty dýchací a nervovou soustavu, vyvolává křeče a poškozuje oči.

O3

vzniká ze vzdušného kyslíku účinkem UV záření (u kopírovacích zařízení a u zařízení na kopírování tiskových desek). Dlouhodobé působení zapříčiní bolest hlavy, únavu, podráždění horních cest dýchacích. První pomoc => čerstvý vzduch.

Toluen (metylbenzen)

jako rozpouštědlo tiskových barev a lepidel na laminování. Má narkotické účinky. Rozmezí mezi narkózou, křečemi a smrtí je úzké. Mohou být postiženy dýchací orgány a oči (rohovka). Při požití způsobuje poškození srdečního svalu, cév a jater a při styku s pokožkou způsobuje podráždění.

Thanol (CH3-CH2OH) a ostatní Alkohol

mají silně narkotické účinky. Nebezpečná je hlavně denaturovaná forma. Při požití denaturovaného etanolu je nutno vyvolat zvracení a vyhledat lékaře.

Látky obecně nebezpečné

Zápalné, hořlavé a výbušné látky.
Mohou svým účinkem ohrozit okolí. Mnohé látky jsou nebezpečné i z požárního hlediska a to kvůli nízké zápalné teplotě nebo se vzduchem tvořící zápalnou směs.

Aromatická těkavá rozpouštědla (toluen, xylen, amoniak, etylacetát, alkoholy,...).


V hodně případech se tyto látky kombinují (jejich vlastnosti). Mnoho látek působí kombinovaně (kyseliny leptají a dráždí při vdechování).

Zásady bezpečnosti a první pomoci

Nejlepší prevence, tzn. ochranné pomůcky (rukavice, brýle, štít, zástěry, masky).
Při ředění lijeme kyselinu do vody, ne naopak!

Při zasažení kyselinami

Při nadýchání: jít na čerstvý vzduch a vyhledat lékařskou pomoc. v těchto případech se aplikuje aerosolová inhalace neutralizačního roztoku.

Při zasažení očí: vypláchneme vodou 10 - 20 minut (velkým množstvím, malé má ještě horší účinky). Potom dopravit postiženého k lékaři.

Při požití: vypláchneme ústa vodou, vypijeme cca 1/2 l vody či mléka.

Při zasažení alkalickými látkami

Při zasažení očí: vyplachujeme 10-20 minut vodou. Dopravit k lékaři.

Při nadýchání se prachu: dopravit k lékaři (inhaluje se neutralizační přípravek)

Při zasažení pokožky: 10 - 20 minut oplachujeme vodou, odstraníme potřísněný oděv. Lékař neutralizuje místa pokožky 3 - 10 % kyseliny citronové.

Při požití:. Vyplachujeme ústa vodou, vypijeme cca 1/2 l vody nebo mléka.

Zásady první pomoci při zasažení organickými rozpouštědly:

Nadýchání: dopravit na čerstvý vzduch, popř. Zahájit umělé dýchání.

Požití: vypit 1/2 vody (nesmí se mléko) => vyvolat zvracení, lékař

Postříkání: vypláchnout oči (k lékaři), pokožku umýt teplou vodou a mýdlem. po té ošetřit krémem


Rozdělení polygrafických materiálů

Kovové

Jde o kovolisty na výrobu tiskových desek, hlubotiskové válce
Mají kovový lesk, jsou tvárné, houževnaté, kujné, tažné. Mají dobrou tepelnou a elektrickou vodivost.

Tyto vlastnosti jsou dané tzv. krystalická mřížkou kovu.

Al - Hliník

Hustota: 2700 kg/m³, Teplota tání: 660 °C
Vyskytuje se v bauxitu, dále v korundu (= rudě)
Používá se na chemigrafické desky a štočky

Cu - Měď

Hustota: 8,94 g/cm³, Teplota tání: 1085 °C
Vyskytuje se v rudách chalkopyritu, v kryolitu, korundu
Využívá se jako katalyzátor, případně jako anody v elektrolytech pro výrobu v tiskových strojích

Fe - Železo

Hustota: 7,86 g/cm³, Teplota tání: 1538 °C
Z rudy krevelu, magnesitu
Využití jako konstrukční materiál, jako základ - jádro hlubotiskových strojů, podložky tiskových forem

Pb - Olovo

Hustota: 11,34 g/cm³, Teplota tání: 328 °C
Vyskytují se v minerálu galenit (leštěné sklo) a vyrábí se z tohoto oxidací.
Používá se na výrobu písmoviny a elektrod.

 

Slitiny kovů

Písmovina

 • Olovo - základ
 • Cín - lepší slévatelnost
 • Antimon - větší tvrdost

dodává tvrdost, základ dodává lepší slévatelnost

Mosaz

 • Cu + Zu
 • Pro výrobu plechu, podložky tiskových desek a pokovování

Elektron

 • Slitina Mg+Al+Zu+Mn
 • Štočky, obepínací reliéfní, tiskové formy

Slitina Horčíku, Hliníku, Zinku, Manganu - štočky a na obepínací reliéfní tisk. formy

 

Bronz

 • Slitina mědi a zinku

Nekovové

Přírodní

kůže, klih, řídká, arabská guma

Syntetické

syntetické usně, deriváty, celulózy, PE, POP, ...) nebo samostatné.

skupina světlocitlivých materiálů.

Polymery: [související: Polymery]

Toxikologie

Je obor chemie, biologie a lékařství která zkoumá vliv látek na živé organismy. Sleduje průběh toxikace (otravy) a hledá cesty vedoucí k intoxikaci (terapie – odstranění škodlivin z organismů)

Toxikace = jedovatost

Dána účinkem jedovaté dávky kterou přežije 50% jedinců. Značí se symbolem LD 50. Hygienická zařízení v ČR dělí látky na: jedovaté, méně jedovaté, nejedovaté

Při testování se sleduje:

Dráždění oka, kůže, sliznice, změna krevního obrazu, pitva, chování zvířat (doma usmrcení). Aby se výsledky testů daly přenášet na člověka volí se současně 3 druhy pozorovaných objektů:

 • nehlodavec (ryba, pták, žížala…)
 • hlodavec (potkan, myš, králík…)
 • savec (pes, kočka, opice a pak teprve člověk…)

Obecné zásady

 • zamezit působení škodliviny
 • odvést postiženého ze zasaženého prostoru
 • zjistit celková stav postiženého (krvácení atd.)
 • zajistit postiženému klid a teplo (zakrýt ho) nedávat pít
 • v případě krvácení pokusit se jej zastavit
 • zavolat lékařskou pomoc